Algemene Verkoopsvoorwaarden

Behoudens schriftelijke afwijking en niettegenstaande elke strijdige bepaling die voorkomt in de door de klant gehanteerde aankoopvoorwaarden, zijn onderhavige bepalingen en voorwaarden van toepassing op de rechtsverhouding tussen Rucon en de klant.

Zelfs indien in een bijzondere overeenkomst in een of meerdere welbepaalde punten van onderhavige verkoopsvoorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige punten onverminderd van toepassing.

2. De vertegenwoordigers van Rucon zijn geen mandatarissen van deze laatste en kunnen haar bijgevolg niet verbinden. Iedere bestelling, opgenomen door een vertegenwoordiger, verbindt Rucon dan ook slechts na aanvaarding door de directie.

Het risico van de juiste uitvoering van telefonische bestellingen berust bij de klant. Het risico van de juiste uitvoering van bestellingen per fax of e-mail, welke niet vergezeld zijn van een officiële bestelbon, berust bij de klant.

3. De prijzen van Rucon zijn exclusief B.T.W., voor verpakte goederen, franco magazijn of werf in België voor bestellingen boven de € 500.

Opgave der prijzen geschiedt tot op het ogenblik van de aanvaarding van de opdracht door de directie, geheel vrijblijvend.Rucon houdt zich het recht voor zonder voorafgaandelijke kennisgeving, wijzigingen in de opgegeven prijzen aan te brengen.

Zelfs voor lopende bestellingen behoudt Rucon het recht de prijzen zonder voorafgaandelijk bericht te wijzigen; in dergelijk geval zal de wijziging enkel op het nog resterende deel van de bestelling betrekking hebben en beschikt de klant - indien de prijswijziging meer dan 5 % bedraagt - over de mogelijkheid de bestelling te handhaven of te annuleren. Dit laatste mits verzending van een aangetekend schrijven binnen acht dagen na kennisname van de prijswijziging.

4. De aangeduide leveringstermijnen zijn slechts bij benadering en niet bindend. De levering van de koopwaar wordt geacht te zijn uitgevoerd op het ogenblik van het ter beschikking stellen voor afname van de koopwaar in het magazijn van Rucon, ook al staat Rucon in voor het vervoer. De klant kan echter een bestelling in verschillende leveringen aanvragen, mits tussenkomst in de bijkomende transportkosten.

Indien de door Rucon bevestigde levertijd overschreden is of als er door de klant afwijkingen worden vastgesteld, worden er in principe geen boetes geaccepteerd. Indien er eventueel na samenspraak met de directie van Rucon toch een boeteclausule wordt geaccepteerd, kan deze nooit meer dan 10% van de waarde van het desbetreffende artikel bedragen.

In geval van uitstel van levering van de goederen door de klant, zal Rucon een vergoeding van 4€/m² per maand aanrekenen voor het opslaan van de goederen..

De technische specificaties van de modellen opgenomen in de verkoopsovereenkomst, zijn zonder enige waarborg. Rucon kan, zonder inbreuk te doen op de verplichtingen uit onderhavige overeenkomsten zonder voorafgaandelijke kennisgeving, geringe wijzigingen aanbrengen aan deze specificaties.

5. De koopwaar zal bij gebreke aan schriftelijk protest, binnen de acht dagen na levering geacht worden te zijn aanvaard.

Een bij de aflevering verstrekte vrachtbrief, afleveringsbon of soortgelijk document, wordt geacht de hoeveelheid en omschrijving van het afgeleverde juist weer te geven, tenzij de klant zijn bezwaar onmiddellijk meldt.

6. Rucon waarborgt de koopwaar tegen ieder gebrek in de zaak of constructiefout gedurende een termijn van een jaar te rekenen vanaf de dag van de levering.Deze waarborg is echter beperkt tot de vervanging van de door Rucon als defect of gebrekkig aangeduide onderdelen en de loonkost die hierop betrekking heeft. De vervoer- en reiskosten van en naar het magazijn van Rucon en het hieraan verbonden risico vallen steeds ten laste van de klant. Rucon heeft te allen tijde het recht, zonder nochtans hiertoe verplicht te zijn, teneinde aan haar waarborgverplichting tegemoet te komen, de koopwaar in haar geheel te vervangen.

7. In geval van overmacht heeft Rucon het recht de overeenkomst met de klant op te schorten of geheel of gedeeltelijk te verbreken, zonder dat hieruit enig recht op schadevergoeding voor de klant kan ontstaan. Zullen als gevallen van overmacht beschouwd worden, zonder echter beperkend te zijn: elke omstandigheid tengevolge waarvan de naleving van de overeenkomst redelijkerwijze door de klant niet meer kan gevorderd worden zoals invoer-, uitvoer-, deviezenrestricties, oorlog, brand, overstroming, ontploffing, ... en dit zowel in de magazijnen en verkoopspunten van Rucon als van de klant, ongevallen, staking en andere arbeidsconflicten, de vertraging in het transport, nalatigheid of storingen in het bedrijf van leveranciers of in hoofde van de tussenpersonen van Rucon, ... enz.

8. Geen enkele koopwaar mag zonder schriftelijke toestemming aan Rucon teruggezonden worden.

Dergelijke toelating houdt vanwege Rucon geenszins enige erkenning van aansprakelijkheid in en schorst in geen geval de verplichting tot betaling van de verschuldigde sommen op hun vervaldag.

9. Behoudens andersluidende en schriftelijke bepaling zijn onze facturen bij ontvangst contant betaalbaar, het aanvaarden van wisselbrieven, cheques, gedeeltelijke betaling... enz. houdt geenszins het toestaan van enig uitstel van betaling in en geldt slechts als middel tot betaling zonder als effectieve betaling te kunnen gelden.Rucon heeft het recht de in haar voordeel getrokken wisselbrieven voor de vervaldag te verdisconteren waarbij de hieraan verbonden kosten ten laste van de klant vallen.

Elk bedrag dat onbetaald blijft op zijn vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling rente geven berekend op basis van het door de Nationale Bank van België, op het moment van de uitgifte van de factuur, toegepaste tarief voor voorschotten in rekening-courant op overheidspapier, vermeerderd met 2 % . Na verzending van een aangetekende ingebrekestelling binnen de acht dagen geen betaling volgt, zal bovendien een forfaitaire schadevergoeding van 15 % op het uitstaande bedrag verschuldigd zijn.

Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, kan de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn, onverminderd onze rechten op alle schadevergoedingen en interesten. De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door de verkoper zal hiertoe volstaan.

In geval van niet-betaling op de vervaldag, behouden wij ons het recht voor het bedrag van de factuur met 10 % te verhogen, met een minimum van € 25. De niet-betaling op de vervaldag van een enkele factuur, maakt het verschuldigde saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten, houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de verkoopsvoorwaarden.

10. Onverminderd ‘s kopers risico met betrekking tot de goederen, blijft het verkochte materiaal en alle bijhorigheden de uitsluitende eigendom van Rucon tot op het ogenblik van volledige betaling van alle bedragen, inclusief intresten, kosten en schadevergoedingen door de klant. Tot op dat ogenblik is het de klant uitdrukkelijk verboden en dit of straf van schadevergoeding, met een minimum van € 250 over dit materiaal in welke vorm ook te beschikken of te verpanden zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van Rucon.

11. Indien derden ten opzichte van de niet-betaalde koopwaar van Rucon rechten willen laten gelden of maatregelen treffen, zal de klant hun terstond doen blijken van het eigendom van Rucon en Rucon hiervan binnen de 24 uur berichten per aangetekend schrijven.

Ingeval de klant op de overeengekomen datum van levering onvermogend is of zich bevindt in een toestand van faillissement, opschorting van betaling, vereffening of in een zodanige toestand dat betaling op de vervaldag twijfelachtig wordt, heeft Rucon het recht om alvorens tot levering over te gaan vervroegde betaling of bijkomende waarborgen te eisen, onverminderd het recht om de overeenkomst te verbreken.

12. Ieder geschil dat uit deze overeenkomst ontstaat, valt onder de bevoegdheid van de vredegerechten en de rechtbanken te Antwerpen, die verplichtend het Belgische recht zullen toepassen.